Kit Siang : My first experience which illustrates the failures of BN policies on upliftment of Orang Asli in last six decade

Trapped at Kampong Orang Asli Semoi Lama on New Year’s Eve together with MP for Bentong Wong Tack, State Assemblyman for Tanah Rata Chiong Yoke Kong, former PH Candidate for Cameron Highlands M. Manogaram, cutting from all access to the outside world, is my first experience which illustrates the failures of BN policies on upliftment of Orang Asli in last six decade. I have just come out from my visits to the Orang Asli settlements in Cameron Highlands since Saturday.

My visit, which was planned to end yesterday, could not go as planned as together with Pakatan Harapan MP for Bentong Wong Tack, PH Pahang State Assemblyman for Tanah Rata Chiong Yoke Kong, and former PH Candidate for Cameron Highlands M. Manogaram, and a convey of 12 vehicles, I was trapped to spend 2019 New Year’s Eve at Kampong Orang Asli Semoi Lama, cut off from all access to the outside world. This was my first experience in 77 years at being trapped at a place, cut off from all access to the outside world, which is particularly poignant in an age of instant communications where information travels at the speed of light. Having to cross the river at Kampong Semoi Lama by driving through it despite its strong currents to reach Orang Asli kampongs in Pos Lenyang and Pos Titom is also an unforgettable experience.

These unanticipated experiences are most invaluable one, as they illustrate vividly the failures of the UMNO/Barisan Nasional government in the upliftment of the Orang Asli people, the first inhabitants in the country, after six decades of federal responsibility. It is a symbol that after six decades, the majority of Orang Asli communities are still cut off from the outside world when they should have already been brought into the mainstream of national development. My being trapped with Bentong MP, Tanah Rata Assemblyman, the former Pakatan Harapan candidate for Cameron Highlands, and a convoy of 12 vehicles, at Kampong Orang Asli Semoi Lama should bring the shocking plight and position of the Orang Ali after six decades of nation-building to the forefront of the Cameron Highlands by-election campaign, as it is time to wipe out Orang Asli poverty, backwardness and isolation after six decades of nation-building.

In the Cameron Highlands election in the 14th General Election, some 80% of the Orang Asli voters voted for the MIC/BN candidate and 20% of the Orang Asli votes for Manogaran and Pakatan Harapan. The time has come for “Reformasi Orang Asli”, and we should aim to reverse the voting trend whereby in the by-election we can get some 80% of the Orang Asli voters to vote for Pakatan Harapan with only 20% going to Barisan Nasional. Can this be done? If this historic result could be produced during the Cameron Highlands by-election, it will mean that at last the Orang Asli in Malaysia have stood up for their rights as full citizens in Malaysia, with all this means in politics, economics, education, health-care, job opportunities, housing and land. This is why I have proposed the holding of a National Orang Asli Conference in Cameron Highlands this month to discuss and formulate a blueprint for Orang Asli upliftment in the New Malaysia of Pakatan Harapan.

If such a National Orang Asli Conference could be held in Cameron Highlands, it would also mean that the Orang Asli in Cameron Highlands who had bravely stood up for the country by being witnesses of truth, justice and democracy against bribery, money-politics and voter-threats in the Cameron Highlands election case, will again create history by spearheading a Reformasi Orang Asli in Malaysia.

谁将会决定代表国阵上阵金马仑补选的候选人:国阵、巫统、国大党,还是伊斯兰党?

民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥于2019年1月7日(星期一)在金马仑冷力所发布的媒体文告:金马仑补选的提名日定于1月12日星期六;投票日则是两周后的1月26日。但谁将会决定代表国阵上阵金马仑补选的候选人,是国阵、巫统、国大党,还是伊斯兰党?国大党总秘书维尔帕力有关巫统没有要求上阵金马仑补选的声明,是完全没有意义的。国大党主席或总秘书是否敢于表明国大党肯定将会代表国阵上阵金马仑补选,还有倘若本周六提名日当天不是这样子的话,他们就要辞去他们在国大党的党职?

还有巫统代理主席莫哈末哈山是否敢于表明国大党肯定将会代表国阵上阵金马仑补选,而这名候选人并不是来自巫统或其他任何政党?如果不是这样的话,那么他现在保持沉默的原因是什么?伊斯兰党已经宣布不会在金马仑补选中上阵,但它会支持其他在野党的候选人。伊斯兰党是否有知会巫统,国大党候选人在金马仑补选中上阵是完全不可接受的,而伊斯兰党将不会协助为巫统争取该党在去年5月的第十四届大选在这个选区所囊获的3587张选票,这是否会成为巫统领导层凌驾于国大党领导层之上,派遣一名巫统候选人上阵的原因?

至于由新任马华总会长魏家祥所领导的马华领导层是否同意伊斯兰党的国阵在金马仑补选的候选人应该来自巫统而不是国大党的建议呢?我在过去八天已经来到金马仑两次,事实上,我和希望联盟金马仑补选候选人玛诺加兰、希望联盟文冬国会议员黄德、希望联盟彭亨丹那拉打州议员张玉刚曾经在2019年元旦前夕受困于Semoi Lama原住民村落,因为豪雨导致了通往外面的道路无法通行,并和外界切断所有联系。我在金马仑访问两次期间,拜访了选区内九个原住民聚集地中的七个,它们总共有27个原住民村落,我也走访了冷力、巴登威利和甘榜拉惹。

我在过去24小时中感到最震惊的,就是国内那些紧跟政治动态的,包括金马仑的政治“发烧友”都差不多异口同声的认同,国大党将不会在金马仑补选中上阵,因为巫统的一名候选人将会出线。事实上,国大党选好的金马仑候选人已经向我们的其中一名领袖证实了这个最新消息。那么巫统的这名“神秘”的金马仑补选候选人又会是谁呢?如果这名候选人能够在金马仑补选中获胜,他是否会被委托接过国会在野党领袖的棒子呢?这就是为什么我完全不能信服于国大党总秘书模棱两可的声明,他不敢明确肯定的说明国大党将会代表国阵在金马仑补选中上阵。

这引发了一个疑问,那就是国阵最高理事会是否有开会商讨由哪个政党在这次补选中上阵。谁可以召开国阵最高理事会会议呢?尽管拿扎希已经被迫将巫统主席职权交付于莫哈末哈山,但扎希却没有宣布把国阵主席职权交付于任何人。所以,国阵最高理事会是否必须召开会议决定由谁出任国阵代理主席,还是这个权力是保留给巫统主席的?还有国大党是否已经沦为如此无关紧要和无关痛痒的角色,以至于原本属于国大党的代表国阵上阵金马仑补选的权力,也在国阵最高理事会没有召开任何会议下,就这样被夺去?国大党领导层是否有能力在今天之内清楚明确的为这个重要的疑问做出澄清?

无法提升原住民权益 JAKOA在纳吉掌政八年下失败

民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥于2019年1月8日(星期二)在吉隆坡所发布的媒体文告:纳吉如果能利用他每天所发布的许多面子书帖文来解释他过去八年担任第六任首相时,在把原住民带进国家的主流发展上失败中所学习到的教训,会来得更有建设性.拿督斯里纳吉在2018年5月9日的第十四届大选被逐出布城和被拉下马来西亚首相职位后,摇身一变成为非常活跃的面子书用户,经常在一天内发布许多帖文。

VIDEO: 萧慧敏独家一对一专访 跟拍倪可敏私下另一面

VIDEO: 萧慧敏独家一对一专访 跟拍倪可敏私下另一面

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月14日金曜日

然而,他的面子书却对我在星期天于碧兰璋所发布的文告保持沉默,我在那篇文告中说道他在担任首相的时候辜负了原住民,因为他一直专注在国际一马公司贪污及洗钱丑闻,而不是把原住民带进国家的主流发展里。他的回应无异于承认他在担任首相的八年期间辜负了原住民。纳吉如果能利用他每天所发布的许多面子书帖文来解释他过去八年担任第六任首相时,在把原住民带进国家的主流发展上失败中所学习到的教训,会来得更有建设性。

所以,金马仑补选是检验成立于六十年前,旨在赋权、发展和提升国内原住民社群的原住民发展局(JAKOA)的指标表现(KPI)和往绩的最恰当时机。假如纳吉没有辜负原住民社群的话,今天的原住民社群就不会在发展的所有方面都贫瘠、被漠视和被边缘化。更耻辱的是,在历经六十载的“赋权、发展和提升”国内原住民社群后,只有大约21%的JAKOA职员是原住民,而该局的总监职位去年才引来首位的原住民人士担任。

如果JAKOA不是在纳吉掌政八年之下如此失败,它至少会有70%的原住民职员,而所有的JAKOA州局长都将会是来自原住民社群的。我们是否还要在接下来的20、30或50年拥有JAKOA吗?吊诡的是,JAKOA在确保原住民社群成为一个现代和进步的社群,并全面参与在国家的主流发展上取得成功,将会导致它的解散。一旦JAKOA完成它全面发展、赋权和提升原住民社群的使命,让原住民社群能够在二十一世纪的马来西亚拥有自己应得的地位,和其他社群,无论是巫裔、华裔或印裔看齐,JAKOA就不需要存在了。

JAKOA的重要性应该在经年累月下减少,因为已经有越来越多的原住民获得赋权、发展和提升,成为具有建设性和有用的公民。但这是否是现在的情况呢?金马仑是原住民选民占最高比例的国会选区——约有20%——接着才是打巴和话望生国会选区。假如马来西亚人民没有使用金马仑补选来凸显出原住民在国家独立逾六十载后所陷入的困境,那将是极度愚昧的,所以这也是为什么所有的马来西亚人民都必须在这项议题上转变思维,如果原住民人民的贫困、落后和边缘化的问题要获得解决的话。

这就是为什么我在元旦前夕造访金马仑原住民村落时建议,这次的补选应该被极大化为金马仑的原住民社群能够为国内20万名的原住民立下历史性的楷模的契机,召开一场全国原住民大会,以拟定一份提升马来西亚原住民社群的大蓝图。非政府组织、部长、副部长、所有阵营的政治领袖应该在补选期间涌向金马仑,以凸显出金马仑人民,尤其是原住民社群所面对的问题。但似乎还是有人不是这么想,他们认为外来者不应该涌向金马仑,而是远离这个地方,我不能苟同这个看法。

我已经说过,很多人心里一直悬置的疑问就是为何纳吉把自己定位为国阵在1月26日的金马仑补选中的主要代言人,他上周末发布于北干的声明表示,国阵将会在1月26日保住在金马仑补选的胜利。我也曾经发问,身为前首相的纳吉是否有对于金马仑补选举行的肇因,即金钱政治、买票和腐败的选举行为,怀有任何廉耻之心?纳吉是否会在他的面子书帖文上回答这些问题呢?

Dua Kolonel Bersara RAMD serah borang sertai DAP

Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang hari ini menerima kunjungan dua pesara profesional kerajaan, Ahmad Ghazali Abu Hassan dan Mohamad Azudin Othman Fuad di Ibu Pejabat DAP dekat Kuala Lumpur. Mereka masing-masing adalah Lt Kolonel Bersara Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) dan ditauliahkan pada 1974. Pertemuan hampir sejam tersebut antara lain membincangkan isu seputar politik semasa dan mengenai Pilihan Raya Kecil (PRK) Cameron Highlands.

Lt Kolonel Bersara Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD), Mohamad Azudin Othman Fuad.

Mereka turut mengisi borang keahlian DAP dan berikrar membantu kempen calon Pakatan Harapan pada PRK berkenaan. Dalam temu bual ringkas, Ahmad Ghazali yang tidak pernah menyertai mana-mana parti berkata, beliau memilih DAP kerana kecekapan yang ditonjolkan pemimpin parti berkenaan dalam menjalankan tanggungjawab. “Dalam hal kecekapan, tiada (parti) yang boleh tandingi DAP. Ia berpegang teguh kepada perjuangannya. “DAP boleh menjadi teras kepada Pakatan Harapan,” katanya yang juga bekas pensyarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Mohamad Azudin pula menyifatkan DAP sebagai parti yang telus, berintegriti dan bebas rasuah. “Siapa yang terlibat rasuah dalam DAP? Berikan saya nama kalau ada. “Dia cakap pasal (Lim) Guan Eng (Setiausaha Agung DAP) punya rumah. Rumah selekeh itu, kamu tengok rumah (pemimpin) lain, macam istana,” katanya.

Bekas pensyarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Ahmad Ghazali Abu Hassan.

Turut hadir adalah Adun Kuala Kubu Baharu Lee Kee Hiong.

首相署证实 敦马週四覲见柔苏丹

首相敦马哈迪將在本週四覲见柔佛州苏丹依布拉欣殿下!首相署消息向《东方日报》证实,首相將会在週四(1月10日)到新山覲见柔州苏丹依布拉欣殿下。这也是马哈迪在第14届全国大选再次拜相后,首次覲见柔佛苏丹。第15任国家元首苏丹莫哈末五世陛下日前宣佈退位,全国关注接任新元首一事之际,马哈迪週四將前往柔佛王宫,覲见柔佛苏丹依布拉欣陛下,不免引起揣测。

VIDEO: 倪可敏:拿出证据举报教育拨款抽佣者

国会下议院副议长倪可敏指出,若有证据证明有人从学校教育拨款中抽佣金,请向警方举报。「不管是谁,我们都极力反对(抽佣金),因为不管是国会或州议员的拨款,都是人民血汗钱,一定要传送至学校或有关福利团体,一分钱都不可提取。」

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2019年1月3日木曜日

此外,根据《新海峡时报》报导,殿下諭令举行这场会面,首相夫人敦西蒂哈斯玛,將陪同马哈迪一同覲见柔州苏丹。在我国改朝换代之前,马哈迪就曾与苏丹依布拉欣殿下针对多个课题隔空交锋,而柔佛王室也多次公开表达对於马哈迪的不满,因此这次马哈迪以首相身份,覲见苏丹依布拉欣殿下,备受瞩目。马哈迪于2016年创立土团党对抗时任首相拿督斯里纳吉及国阵政府,频频针对柔州中资课题发声,与柔州王室「槓上」,苏丹依布拉欣殿下就曾公开轰马哈迪置政治利益於大马,特別是柔佛之上。

【2018回顾】 快听倪可敏说出了大马华人心声!

【2018回顾】 快听倪可敏说出了大马华人心声!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月29日土曜日

同年11月,马哈迪声称,依斯干达特区的森林城市计划已由外籍人士主导,或会引入70万名外籍人士,他们都將获颁身份证並享有投票权;殿下直言怒斥马哈迪扭曲这个课题,还挑战马华的为柔州找来阿拉伯、澳洲和美国的投资。2017年,马哈迪在一项希盟举办的集会上发表侮辱武吉斯人的言论,身为武吉斯后裔的殿下隨后表示自己深感被冒犯,也斥责马哈迪散播仇恨的种子。509大选后,我国多个课题皆牵动柔州,包括首相有意重启的弯桥计划、马新水供课题等。

【2018回顾】倪可敏柔州麻坡轰动开讲、全场乐翻天,快点来看!

【2018回顾】倪可敏柔州麻坡轰动开讲、全场乐翻天,快点来看!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月29日土曜日

其实早在马哈迪首次任相之时,曾在任期內3度修宪,削弱王权,包括限制新任国家元首的权力,与王室有著不少交锋。此外,国家元首苏丹莫哈末五世週日宣布退位,马来统治者理事会昨日会议,定在1月24日开会选出新任国家元首人选,而正副国家元首的新人选將在1月31日宣誓就任。根据1957年擬定的轮任制,在吉兰丹苏丹之后,接著顺序轮任的將会是彭亨州苏丹、柔佛州苏丹及霹雳州苏丹。

【2018回顾】倪可敏在扣留所释放后第一场演讲,大家非看不可。

【2018回顾】倪可敏在扣留所释放后第一场演讲,大家非看不可。

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月28日金曜日